Yıl 2016, Cilt , Sayı 39, Sayfalar 225 - 237 2016-06-15

MILITARY MUSIC IN HUN PERIOD
Hun Dönemi Askerî Müziği

Timur VURAL [1]

372 697

The Huns, who reigned between the fifth century B.C. and the fifth century A.D., had their own unique music. The origins of the Huns’ music are in army and religious musical traditions too, like the other Turk tribes. The Huns’ musical tradition is dated to ancient times, and can be distinguished from the world's other military music through performance, performance location, and ritual aspects. The military music community was called “tug team” in the Hun period. The first Hun military music ensembles consisted of yırağ (surnay, shawm), borguy (pipe), tümrük (drum), küvrük (drum) and çeng (bell) in this age. We are able to obtain information about the Hun period from Chinese and Byzantine sources and archaeological findings, which are an important cultural element to the Tug team. This study will exhibit the historical journey of the Huns’ military music traditions. This military music ensemble’s tasks in the imperial palaces, entertainments, wars and religious rituals will be discussed.

Kendilerine özgün müzikleri olan Hunlar, MÖ. 5 ile MS. 5 yy. arası hâkimiyet sürmüşlerdir. Diğer Türk topluluklarda olduğu gibi Hunlarda da müzik orduya ve dinsel geleneğe dayanır. Hunların müzikal geleneği, çok eski zamanlara dayanmakla birlikte, diğer dünya âskeri müziklerinden çalınışı, icra yerleri ve ritüelleri ile ayrılmaktadır. Hun döneminde bu askerî müzik topluluğuna “tuğ takımı” denilmiştir. Bu devirdeki ilk Hun, tuğ takımı “yırağ, borgu, tümrük, küvrük ve çeng”den oluşmuştur. Türk kültürünün önemli bir parçası olan tuğ takımına yönelik sunulan bilgiler, Çin, Bizans yazılı kaynakları ile arkeolojik bulgulardan faydalanarak sunulmuştur. Bu çalışmada Hun askerî müzik geleneği tarihi akış içinde sergilenmiştir. Bu askerî müzik takımının saraylarda, eğlencelerde, savaşlarda ve dini ayinlerde aldığı roller aktarılmıştır.

 • AK, Ahmet Ş. (2002), Türk Mûsikî Tarihi, Akçağ Basım, Ankara.
 • ANADOL, Cemal – Abbasova, Fazile – Abbaslı, Nazlı (2007), Türk Kültür ve Medeniyeti, Bilge Karınca yay., İstanbul.
 • BAYKUZU, Tilla Deniz (2005), IV. ve V. Yüzyıllarda Çindeki Birkaç Hükümdar Kurganı ve Türbesi Hakkında, Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 2.
 • _____(2009), Bir Hun Başkenti: T’ung-Wan Ch’eng, Modern Türklük Araştırma- ları Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 3, Ankara.
 • _____(2005), Güney Hunları ve “Hun Flütünden On Sekiz Şarkı”, Bilig Dergisi, Sayı: 33, Ankara.
 • BUDAK, Ogün Atilla (2006), Türk Müziğinin Kökeni – Gelişimi, Phoenix Yayı- nevi, Ankara.
 • ÇORUHLU, Yaşar (2007), Erken Devir Türk Sanatı – İç Asya’da Türk Sanatının Doğuşu ve Gelişimi, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
 • DİYARBEKİRLİ, Nejat (1972), Hun Sanatı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
 • DORAS, Sabahattin (No Date), Mehterhane, Türkiye Turing ve Otomotiv Ku- rumu, İstanbul.
 • EKREM, Nuraniye Hidayet (2012), Duhuang Müzik Notaları, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, Ankara.
 • ERENDİL, Muzaffer (1992), Dünden Bugüne Mehter, Genelkurmay Basımevi, Ankara.
 • ESİN, Emel (1972), Başlangıçtan Selçuklulara Kadar Türk Hakan Şehri, AÜ. DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, VII/10-11, Ankara.
 • GAZİMİHÂL, Mahmut R. (1955), Türk Askerî Muzıkları Tarihi, Maarif Bası- mevi, İstanbul.
 • _____(2001), Türk Nefesli Çalgıları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • GÖMEÇ, Saadettin (2009), Eski Türk Ordusunun Genel Mahiyeti, 12. Askerî Ta- rih Sempozyumu, Ankara.
 • HEY’ET, Cevat (1996), Türklerin Tarihi ve Kültürüne Bir Bakış, Yazıldığı yıl: 1838, Türkiye Türkçesine çeviren ve hazırlayan: M.Müderriszade, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • KAMACIOĞLU, Filiz (2004), Türklerde Müzik, Türk Tarihi ve Kültürü, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • KÖSEMİHAL, Mahmud R. (1939), Türkiye-Avrupa Mûsikî Münasebetleri, Nu- mune Matbaası, İstanbul.
 • ÖGEL, Bahaeddin (1987), Türk Kültür Tarihine Giriş, Kültür ve Turizm Bakan- lığı Yayınlar, Cilt: 8, Ankara.
 • ÖZERDİM, Muhaddere N. (1943), M. S. 4-5 inci Asırlarda Çin'in Şimalinde Ha- nedan Kuran Türklerin Şiirleri, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, Ankara.
 • ÖZKAN, İ. Hakkı (1994), Türk Mûsikîsi Nazariyatı ve Usulleri, Ötüken Yayınları, İstanbul.
 • SİNOR, Denis (2004), The Cambridge History Of Early İnner Asia, Cambridge University Pres, New York.
 • UÇAN, Ali (2000), Geçmişten Günümüze Günümüzden Geçmişe Türk Müzik Kül- türü, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara.
 • VURAL, Feyzan (2011), İslâmiyet’ten Önce Türklerde Kültür ve Müzik, Çizgi Ki- tabevi, Konya.
 • YUSUPCAN, Yasin (2009), Türk Kültürünün Çin Kültürü Üzerindeki Etkileri, Turkish Studies, Vol: 4/3, Ankara.
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Yayımlanma Tarihi Bahar
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Timur VURAL

Bibtex @araştırma makalesi { tubar237939, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, address = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2016}, volume = {}, pages = {225 - 237}, doi = {10.17133/tubar.237939}, title = {MILITARY MUSIC IN HUN PERIOD}, key = {cite}, author = {VURAL, Timur} }
APA VURAL, T . (2016). MILITARY MUSIC IN HUN PERIOD. Türklük Bilimi Araştırmaları, (39), 225-237. Retrieved from http://tubar.dergipark.gov.tr/tubar/issue/21852/237939
MLA VURAL, T . "MILITARY MUSIC IN HUN PERIOD". Türklük Bilimi Araştırmaları (2016): 225-237 <http://tubar.dergipark.gov.tr/tubar/issue/21852/237939>
Chicago VURAL, T . "MILITARY MUSIC IN HUN PERIOD". Türklük Bilimi Araştırmaları (2016): 225-237
RIS TY - JOUR T1 - MILITARY MUSIC IN HUN PERIOD AU - Timur VURAL Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 225 EP - 237 VL - IS - 39 SN - 1300-7874- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları MILITARY MUSIC IN HUN PERIOD %A Timur VURAL %T MILITARY MUSIC IN HUN PERIOD %D 2016 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874- %V %N 39 %R %U
ISNAD VURAL, Timur . "MILITARY MUSIC IN HUN PERIOD". Türklük Bilimi Araştırmaları / 39 (Haziran 2016): 225-237.